کاش گاهے...

   

کاش گاهے مرد بودم...

میشد تنهایے ام را به خیابان بیاورم و نگران نگاه هاے مردم نباشم...

کاش گاهے مرد بودم...

میشد شادے ام را به کوچه ها بریزم و با صداے بلند بخندم و هیچ ماشینے براے سوار کردنم ترمز نکند...

 

/ 5 نظر / 11 بازدید
ilgar

kash....

آجی نسیم

[گل]

mohammadjavad71

کاش[ناراحت][رویا][رویا][رویا] [نیشخند][چشمک][گل]