از بس تو را کم دارم...

دستم به تو که نمے رسد فقط حریف واژه ها مے شوم...

گاهے هوس مے کنم تمام کاغذ هاے سفید روے زمین را از نام تو پر کنم...

تنگاتنگ...بدون هیچ فاصله اے...!

ازبس "تو" را کم دارم...

آخر مگر کاغذ هم زندگی می شود؟!!!!!

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
زهرا ز

نوشته های عالی داری[گل]

ilgar

لعنت به دلی که الکی واسه یه بی مرام تنگ بشه . . . :|[افسوس][ناراحت]