لینکـ تکونے

راستش از لینک تکونیو از این قرطے بازیا خوشم نمیومد

ولے وقتے میبینم نظرام ته کشیده

واقعا ناراحت میشمـ!

 یه لینک تکونیه جزئی کردم...

کسایے ک در عرض این یه ماه بهم سر نزدن...

"حــــــــــــذفـــــــــ شدن"

یه خواهش برا کسایے ک تازه اومدن و  حذفشون کردمـ  و یا متوجه نشدم حذف شدن...

شرمنده ےهمشونم بے زحمت تو پست قبلیم بگن تا دوباره لینکشون کنم

دم همه دوستاےخوبے ک تا الان طرفدار وبم بودن گرم

دوستون دارم هوارتا 3>

/ 0 نظر / 56 بازدید